Historie Paříže

Nejstarší stopy lidského osídlení území dnešní Paříže vedou do období mezolitu (8000 – 6500 př.n.l.). Nedaleko Seiny byly objeveny pozůstatky lovců a sběračů.

V období 1. – 3. století našeho letopočtu byla Paříž poměrně nevýznamným městem římské provincie Galie. Přesto zde vznikla řada veřejných staveb, např. 16 km dlouhý vodovod, troje lázně (největší byly lázně Cluny), antická divadla, Merkurův chrám. Pozůstatky některých staveb se dochovaly až do současnosti. Např. Sloup převozníků z období vlády císaře Augusta je nejstarším uměleckým dílem pocházejícím z Paříže. Dnes ho najdete v Národním muzeu středověku. Dochovaly se též části zbytků lázní Cluny. Římské město s názvem Lutetia založené na levém břehu řeky zaniklo ve 2. polovině 3. století.

Cluny
Pozůstatky římských lázní Cluny mezi ulicemi Boulevard Saint-Germain a Rue des Écoles (nedaleko ostrova Cité). Na jejich základech bylo ve středověku postaveno pařížské sídlo opata kláštera Cluny - Hôtel Cluny, ve kterém dnes sídlí francouzské Národní muzeum středověku. Zdroj: Wikipedia

Ostrov Cité
Zárodkem nového města se později stal ostrov Cité a v roce 308 se poprvé objevil název Paříž. Ostrov byl poprvé osídlen ve 3. století před naším letopočtem keltskými kmeny. Po jednom z nich, Parisiích, bylo město pojmenováno. Význam města postupně narůstal. Paříž čelila nájezdům Germánů, Alamanů, Franků, Hunů, Merovejců. V roce 486 skončila římská nadvláda v severní Galili i v Paříži.

Kapetovci
V roce 987 byl zvolen králem Hugo Kapet, který učinil Paříž sídelním městem svého království a založil rod Kapetovců, který vládl Francii v přímé linii až do roku 1328. Král Filip II. August (1165-1223) se velmi zasloužil o rozvoj Paříže. V roce 1186 nařídil vydláždit hlavní ulice, ale především nechal vybudovat městské hradby. Současně začal jako součást opevnění budovat královský palác Louvre (první část byla dokončena roku 1202), odkud přesídlil z Palais de la Cité (Conciergerie), tradičního královského paláce na ostrově Cité. Umožnil také vznik pařížské univerzity. Nejznámější z nich (College de Sorbonne) založil v roce 1257 Robert de Sorbon. Středověká Paříž se pomalu rozdělila na dva odlišné celky. Na pravém břehu sídlil král a obchodníci, převládalo zde proto hospodářství a politika a na levém břehu Seiny se formovalo intelektuální centrum.

Louvre
Královský palác Louvre v roce 1615 včetně městských hradeb. Během své vlády král Jindřich IV. (1589-1610) nechal přidělat Velkou galerii (Grande Galerie) - v době dokončení této stavební úpravy byl Louvre nejdelší budovou svého druhu na světě. Úpravy a dostavování pokračovalo i dalších staletích. Zdroj: Wikipedia

Do poloviny 15. století rozvoj města stagnoval. Paříž totiž zasáhly opakované morové epidemie. Tzv. černé smrti podlehla značná část obyvatel města. Během stoleté války v roce 1418 se dostala Paříž pod nadvládu Anglie. Jindřich VI. Anglický se nechal roku 1431 v katedrále Notre-Dame korunovat králem Francie. Teprve v roce 1436 dobyl Paříž zpět francouzský král Karel VII.

V 16. století došlo v Paříži k významnému rozvoji umění či kultury a to především díky králi Františkovi I. (1515-1547). Také 17. století znamenalo pro Paříž její hospodářský vzestup. O rozvoj města se zasloužil především Ludvík XIII. (1610-1643) a Ludvík XIV. (1643-1715). Roku 1682 přeložil Ludvík XIV. královské sídlo do Versailles.

Revoluce
Velká francouzská revoluce začala 14. července 1789 útokem na Bastilu v Paříži. Ludvík XVI. byl sesazen z trůnu. Dne 3.9.1791 byla přijata ústava a Francie se stala konstituční monarchií. Král byl 21.1.1793 popraven na Place de la Révolution (dnes Place de la Concorde).

Bastila
Bastila 1715-19, Bastila byla pařížská pevnost postavená roku 1369 na obranu proti Angličanům ve stoleté válce, která se od 15. století používala jako věznice. Při revoluci byla zničena. Zdroj: Wikipedia

Během napoleonských válek v 19. století byla Paříž cílem koalice bojující proti Napoleonovi. Paříž byla dobyta ruským carem Alexandrem I. a pruským králem Fridrichem III.

Od 30. let 19. století nastal v Paříži velký rozvoj železniční dopravy. Bylo zprovozněno několik železničních tratí a vybudováno nádraží Gare du Nord (1846).

Napoleon III.
O přerod Paříže ze středověkého města do města moderního se zasloužil císař Napoleon III., který během své vlády (1852- 1870) nechal zmodernizovat čtvrtě na pravém i levém břehu Seiny. Došlo i k poslednímu územnímu rozšíření Paříže. V lednu roku 1860 bylo připojeno k městu 11 okolních obcí a tehdy vymezené hranice města platí dodnes.

Světové výstavy
Kulturní a politický význam města zdůraznily světové výstavy, které se zde konaly v letech 1855, 1867, 1878, 1889, 1900, 1937.

Eiffelova věž
Stavba Eiffelovy věže v roce 1888. Eiffelova věž je jedním ze symbolů období Belle Époque (Krásná doba, krásné časy - 1890 až 1914). V Paříží vznikají také první linky metra, zakládají se parky a v ulicích se objevují první lampy. Zdroj: Wikipedia

Zajímavostí je, že město od roku 1864 vlastní i území, na němž pramení řeka Seina, a které se nachází 231 km od Paříže. Historický střed, od něhož se oficiálně měří všechny vzdálenosti od Paříže, se nachází na ostrově Cité před vchodem do katedrály Notre-Dame.

Tip: Chcete navštívit Paříž? Prohlédněte si nabídku zájezdů do Paříže.